Scrollable Longpage

MIEK

In dit rapport staan de huidige energieprojecten in Nederland op een rij. In het bijzonder de projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en de Rijkscoördinatieregeling (RCR) / projectprocedure vallen. In dit onderdeel leest u meer informatie over deze twee Rijkstrajecten.  

MIEK
De overgang naar duurzame energie gaat helaas niet vanzelf. Een transitie brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van coördinatie en onzekerheid:  

 • Netbeheerders wachten op zekerheid van investeringen en bijbehorende aanvragen voor netaansluitingen door grootverbruikers. 

 • Afnemers willen weten welke energie-infrastructuur wanneer klaar is, zodat zij hun verduurzamingsinvesteringen kunnen plannen.

 • De doorlooptijden van energie-infrastructuur projecten zijn lang.

Bovenstaande uitdagingen worden aangepakt via het MIEK. Het uiteindelijke doel is om belangrijke energie-infrastructuurprojecten te versnellen. Concreet worden projecten versneld door:

 • Energie-infrastructuur tijdig te programmeren. Dit betekent dat projecten die belangrijk zijn voor onze doelstellingen voor 2030 en 2050 op tijd worden gestart. 

 • Energie-infrastructuurprojecten prioriteit te geven. MIEK-projecten krijgen door een nieuw prioriteringskader extra gewicht en daarmee voorrang in de plannen van de netbeheerders.

 • Energie-infrastructuurprojecten waar mogelijk te versnellen. Het MIEK voorkomt vertraging of versnelt projecten. Onder meer door aanpassingen in wet- en regelgeving voor procedures en vergunningen, het meedenken in ruimtelijke afwegingen, het bieden van financiële steun in de vroege planfases of het bieden van meer capaciteit bij vergunningstrajecten.

Toegang tot het MIEK

Grote energie-infrastructuurprojecten kunnen op dit moment via twee wegen worden aangedragen bij het nationale MIEK:  

 • Projecten die voortkomen uit de Cluster Energie Strategieën (CES-sen): de energievraag en infrastructuurbehoefte vanuit de industrie is een uitgangspunt voor het nationale MIEK. Energie-infrastructuurprojecten uit de industrie worden aangeleverd via de CES-sen.

 • Projecten die voortkomen uit een provinciale MIEK (pMIEK): Sectoren zoals woningbouw, mobiliteit, landbouw en lokale industrie hebben voor hun verduurzamingsopgave tijdig energie- en grondstoffeninfrastructuur nodig. Omdat deze energievraag en -opwek meer verspreid is over het land, wordt deze infrastructuur regionaal in kaart gebracht via de pMIEK’s. De eerste pMIEK’s zijn dit jaar voor de zomer opgeleverd. 

Toegangscriteria tot het MIEK
Een project kan worden toegelaten tot het nationale MIEK als het voldoet aan alle volgende criteria: 

 • Het is toekomstbestendig en past in verschillende ontwikkelpaden van het energiesysteem. 

 • Het levert klimaatwinst op, draagt bij aan CO2-reductie en faciliteert verduurzaming. 

 • Het is urgent en besluiten moeten tijdig kunnen worden genomen om de gewenste oplevering te halen.

 • Het speelt op nationaal schaalniveau en vormt de basis voor het toekomstig energiesysteem.

Toelating tot het MIEK
Voor projecten die worden ingediend voor het MIEK, stellen betrokken partijen een startnotitie op. Hierin staat een nadere toelichting op het project. Op basis hiervan stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor Klimaat en Energie het MIEK vast. Dat gebeurt in het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIEK (BO MIEK).  

Meer weten?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten