Project in het kort

Tijdlijn

Locatie

Het nieuwe netwerk van leidingen ligt voor het grootste gedeelte in Zuid-Beveland in Zeeland. Het verbindt de industrie onder andere met die in West-Brabant. Het traject sluit bij Sas van Gent in Zeeland, aan op het Belgische waterstofnetwerk. Bij het noordelijke gedeelte van het project loopt het netwerk via Terneuzen door Zeeland en West-Brabant, via Woensdrecht naar Moerdijk. Er is een aftakking naar Zuid-Beveland, vanaf Woensdrecht tot aan Vlissingen.

Met een landelijk netwerk vervangen we aardgas door waterstof. Waterstof kan in de industrie onder andere worden ingezet als vervanger voor aardgas. Zo vermindert het de CO2-uitstoot. Dat is gelijk de belangrijkste functie van waterstofnetwerk. Dankzij deze functie, speelt het waterstofnetwerk een onmisbare rol in het duurzame energiesysteem van de toekomst. Landelijk leggen we een netwerk aan om waterstof te transporteren. Dit netwerk verbindt de vijf industrieclusters in Nederland met elkaar én met de locaties voor waterstofopslag in het buitenland.

Het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland bestaat uit alle huidige en toekom-stige ondergrondse leidingen die grote industriële clusters in België, Zeeland en West-Brabant met elkaar verbinden. De bestaande leidingen transporteren nu nog aardgas. Maar met kleine ingrepen maken we ze geschikt voor waterstof. Soms kan een leiding niet worden aangepast. In dat geval vervangen we hem. Hynetwork Services, een 100% dochteronderneming van de Gasunie, realiseert het landelijke waterstofnetwerk. Het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland is daar een onderdeel van. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen.

Regio 1 | Zeeland

Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Aansluiten op het landelijke 380 kV hoogspanningsnet leidt tot de volgende voordelen:

  • Bestaande klanten, die nu gebruikmaken van het 150 kV netwerk, kunnen deelnemen aan de energietransitie. Dat komt omdat er straks meer transport mogelijk is. Hierdoor kunnen zij makkelijker gebruikmaken van duurzame energie en bedrijfsproccessen elektrificeren.

  • Voor nieuwe klanten in Zeeuws-Vlaanderen, zoals nieuwe waterstoffabrikanten, is het belangrijk dat zij genoeg toegang tot elektrificatie hebben. Dat draagt bij aan de verduurzamingsplannen en/of reductiedoelstellingen.

  • Een nieuwe 380/150 kV netkoppeling in Terneuzen, zorgt op termijn ook voor een robuuster 150 kV netwerk.

Meer aansluitcapaciteit en duurzaamheid

Op dit moment heeft Zeeuws-Vlaanderen alleen een 150 kV aansluiting met een beperkte aansluitcapaciteit. Verschillende partijen zochten uit hoe de vraag naar elektriciteit in Zeeuws- Vlaanderen zich de komende jaren ontwikkelt. De initiatiefnemers hiervan waren havenbedrijf North Sea Port, in samenspraak met industriecluster Smart Delta Resources (SDR) en de Provincie Zeeland. Hieruit bleek dat de vraag naar verwachting toeneemt van 945 Megawatt (MW) in 2025 naar zo’n 1.900 MW in 2030. Dit loopt in 2050 mogelijk op tot 4.600 MW. Op termijn is dus bijna vijf keer zoveel elektriciteit nodig. Het bestaande 150 kV net kan daar niet in voorzien. Daarom is een aansluiting op het landelijke 380 kV hoogspanningsnet nodig. Dat verhoogt niet alleen de capaciteit van energietransport, het levert ook nog eens een bijdrage aan het verminderen van broeikasgassen.

Locatie van het project

Het traject van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding wordt gezocht tussen de geplande 380 kV hoogspanningsverbinding 380 kV Zuidwest West (Borssele – Rilland) en een nieuw te realiseren 380/150 kV hoogspanningsstation in of bij Terneuzen. Dit betekent dat de 380 kV verbinding de Westerschelde over een afstand van zes tot zeven kilometer doorkruist. Er zijn verschillende opties voor het traject. De keuze wordt gemaakt in de voorkeursbeslissing, naar verwachting in 2026. In de planuitwerkingsfase (voorzien 2026–2028) wordt de voorkeursbeslissing verder uitgewerkt. Het definitieve traject van de nieuwe verbinding wordt uiteindelijk vastgelegd in een projectbesluit (naar verwachting in 2028).

Netbeheerder TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen. Deze loopt vanaf de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele- Rilland naar Terneuzen. Ook gaat het om de een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is daarom een verkenning gestart naar de ruimtelijke inpassing van deze hoogspanningsverbinding.

Project in het kort

Tijdlijn

Regio 1 | Zeeland

Nieuwe hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg